محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

گزارش تصویری|بازدید مدیر کل,معاون امور اجتماعی و رئیس اداره پذیرش بهزیستی فارس از مرکز شبانه روزی نگهداری افراد دارای معلولیت ,تحت نظارت بهزیستی فارس