محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

گزارش تصویری/آیین اهدای ۹۰ دستگاه ویلچر توسط بنیاد برکت به افراد دارای معلولیت تحت پوشش بهزیستی فارس

تعداد ۹۰ دستگاه ویلچر توسط بنیاد برکت، به افراد دارای معلولیت زیر ۱۸ سال بهزیستی فارس اهدا شد.