محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

یکشنبه تعاملی اداره بهزیستی شهرستان خرامه

جلسه یکشنبه تعاملی باحضوررئیس اداره ،مسئولین مراکزمثبت زندگی ومسئول انجمن cbrدراتاق ریاست برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان خرامه مددی رئیس بهزیستی درخصوص جلسه یکشنبه تعاملی توضیحاتی داددراین جلسه مددی ازمسائل ومشکلات ونیازسنجی مددجویان سخن گفت .مقررشدباتوجه به نیازسنجی های انجام شده اعتبارات توزیع شد.

روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان خرامه