دسته بندی: 17 اسفند 1399

فیروزآباد/

باتوجه به پیش روبودن آزمون استخدامی ویژه افراددارای معلولیت ،به منظورتوجیه شرکت کنندگان درآزمون وارائه پاره ای ازتوضیحات برای ایشان

ادامه مطلب

کوه‌چنار/بازدید

تیم بازرسی و ارزیابی اداره کل بهزیستی استان فارس با حضور در شهرستان کوه‌چنار از مرکز خدمات مشاوره و روانشناختی

ادامه مطلب