دسته بندی: 14 فروردین 1400

فیروزآباد|بازدید کارشناسان حوزه توانبخشی اداره کل بهزیستی فارس از مراکز تحت نظارت بهزیستی شهرستان فیروزآباد.

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان فیروزآباد ، معلاوی کارشناس مراکز روزانه آموزشی ،زارعی کارشناس مراکز حرفه آموزی،حیدری جانشین

ادامه مطلب