دسته بندی: 6 اردیبهشت 1400

تهیه تبلت دانش آموزان بی سرپرست و دارای معلولیت تحت پوشش بهزیستی/بهزیستی فارس آماده دریافت کمکهای خیرین به دانش آموزان نیازمند در پویش استانی عطر مهر

دکتر سید محمد صادق کشفی نژاد، مدیرکل بهزیستی فارس، همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید روش های جذب کمک های

ادامه مطلب