دسته بندی: 24 اردیبهشت 1400

کوه‌چنار/بازدید

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان کوه چنار پیرو بازدیدهای قبلی صورت گرفته و جهت پیگیری رفع ایرادت وارده،

ادامه مطلب

کوه‌چنار/بازدید

در ادامه بازدیدهای سرزده، کارشناسان استانی از مرکز مثبت زندگی ۱۵۰۴ تحت نظارت اداره بهزیستی شهرستان کوه‌چنار بازدید نموده و

ادامه مطلب