دسته بندی: 24 اردیبهشت 1400

فیروزآباد|بازدیدمیدانی ازطرح های اشتغال ایجادشده جهت گروههای هدف دارای پرونده در بهزیستی ومراکزمثبت زندگی تحت نظارت بهزیستی فیروزآبادانجام شد.  

بازدیدمیدانی ازطرح حهای اشتغال ایجادشده جهت گروههای هدف دارای پرونده در بهزیستی ومراکزمثبت زندگی تحت نظارت بهزیستی فیروزآبادانجام شد  

ادامه مطلب