دسته بندی: 2 تیر 1400

فیروزآباد/اعزام توانخواهان شناسایی شده درطرح توانبخشی مبتنی برجامعه (CBR)به سفرزیارتی وسیاحتی مشهدمقدس وشمال کشور.

به مناسبت فرارسیدن دهه کرامت دوکاروان ازتوانخواهان شناسایی شده درطرح توانبخشی مبتنی برجامعه (CBR)دردوگروه جداگانه به سفرزیارتی وسیاحتی مشهدمقدس وشمال

ادامه مطلب