دسته بندی: 3 تیر 1400

فیروزآباد|تهیه وتوزیع لوازم التحریربین گروههای هدف تحت پوشش مراکزمثبت زندگی فیروزآباد.

به مناسبت فرارسیدن مهرماه وایام سال تحصیلی جدیدوبامشارکت مراکزمثبت زندگی تحت نظارت بهزیستی فیروزآباد،تعدادهفتادوچهاربسته لوازم التحریربه ارزش صدوده میلیون ریال

ادامه مطلب

فیروزآباد|برگزاری جلسه آموزشی باموضوع تاثیرگذاری اعتقادات مذهبی درانسجام خانواده برای گروههای هدف تحت پوشش بهزیستی فیروزآباد.

درادامه برنامه های گرامیداشت هفته دفاع مقدس ومناسبتهای موجوددرمهرماه (گرامیداشت هفته ناشنوایان وسالمندان ونابینایان) جلسه آموزشی باموضوع تاثیرگذاری اعتقادات مذهبی

ادامه مطلب