دسته بندی: 18 شهریور 1400

فیروزآباد|کسب مدال ورزشی وموفقیت یکی ازفرزندان واحدشبه خانواده اداره بهزیستی شهرستان فیروزآباد.

رفیعی منش ازفرزندان ورزشکارومدال آورواحدشبه خانواده بهزیستی فیروزآباداین باردرمقابله باحریفانش موفق به کسب مقام اول ودوم درمسابقات تکواندوبخش قهرمانی هانمادانگ

ادامه مطلب