دسته بندی: 20 آبان 1400

برای اولین بار در کشور و به میزبانی بهزیستی فارس برگزار شد:اولین کارگاه آموزشی_ مشارکتی ایجاد و توسعه شبکه تسهیلگران کشوربا تاکیدبر پیشگیری از آسیبهای اجتماعی/

کاهش آسیب ها با تکیه بر اجتماع محوری، محله محوری و مشارکت مردم محمدرضا هوشیار، مدیر کل بهزیستی فارس از

ادامه مطلب