دسته بندی: 1 آذر 1400

بدون عنوان

مسابقه ی بزرگ عید سعید غدیر خم ویژه ی فرزندان شبه خانواده بهزیستی فارس 🔔ارسال آثار در قالب نقاشی (گروه

ادامه مطلب

برای اولین بار در کشور و به میزبانی بهزیستی فارس برگزار شد:اولین کارگاه آموزشی_ مشارکتی ایجاد و توسعه شبکه تسهیلگران کشوربا تاکیدبر پیشگیری از آسیبهای اجتماعی/

کاهش آسیب ها با تکیه بر اجتماع محوری، محله محوری و مشارکت مردم محمدرضا هوشیار، مدیر کل بهزیستی فارس از

ادامه مطلب