آگهی مزایده  عمومی اداره کل بهزیستی استان فارس

آگهی مزایده  عمومی اداره کل بهزیستی استان فارس اداره کل بهزیستی استان فارس در نظر دارد در چارچوب قانون برگزاری مزایده و آئین نامه ها و اصلاحیه های بعدی نسبت به واگذاری ملک خود در قالب اجاره با مشخصات ذیل از طریق برگزاری مزایده عمومی اقدام نماید. لذا از کلیه متقاضیان اشخاص حقیقی و حقوقی… ادامه خواندن آگهی مزایده  عمومی اداره کل بهزیستی استان فارس