دسته بندی: 5 اسفند 1400

قیروکارزین/بازدیدحجت الاسلام والمسلمین شریف زاده داستان شهرستان قیروکارزین به همراه عسکری فرد معاون دادستان استان فارس از مرکز اقامتی میان مدت نوید رستاخیز

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان قیروکارزین در این بازدید عسکری فرد معاون دادستان استان از پرونده های رهجویان

ادامه مطلب

فیروزآباد/بازدیدکارشناسان حوزه توانبخشی اداره کل بهزیستی فارس ازعملکردبهزیستی شهرستان فیروزآباد

به منظوربررسی عملکرداداره بهزیستی شهرستان فیروزآباددربخش های مختلف حوزه توانبخشی ،سروری وچکامه ،کارشناسان  حوزه توانبخشی اداره کل بهزیستی فارس ازفعالیتهای

ادامه مطلب

فیروزآباد/بازدید دادستان کل استان فارس ازمراکزتحت نظارت بهزیستی فیروزآباد

به منظوربررسی عملکردونحوه خدمات رسانی مراکزتحت نظارت ،دکتربحرینی دادستان کل استان فارس باهمراهی دکترفیلوندی رئیس دادگستری فیروزآباد،محمدی دادستان شهرستان فیروزآباد،سرهنگ

ادامه مطلب

فیروزآباد/بازدیدخارج ازوقت اداری معاون دادستان کل استان فارس ازمراکزتحت نظارت بهزیستی فیروزآباد

به منظوربررسی عملکردونحوه خدمات رسانی مراکزتحت نظارت ،عسکری فرد معاون دادستان کل استان فارس باهمراهی محمدی دادستان شهرستان فیروزآبادومظفری کارشناس

ادامه مطلب