دسته بندی: روابط عمومی بهزیستی اباده

فیروزآباد/بازدیدازخانه کودک ونوجوان مهرکوثرفیروزآباد

به منظورارزیابی عملکرد مرکزمهرکوثرفیروزآباددرحوزه امورمالی ،این مرکزتوسط حسابداروعامل ذیحساب بهزیستی فیروزآبادموردبازدیدقرارگرفت. به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان فیروزآباد،دراین بازیدکه

ادامه مطلب