در پی انتشار خبری مبنی بر تخلف در یکی از مراکز ترک اعتیاد خصوصی در صدرا شیراز که متاسفانه منجر به صدمات جدی جسمی به دونفر از رهجویان مرکز گردیده است روابط عمومی اداره کل بهزیستی فارس به اطلاع می رساند:

کسب مقام نائب قهرمانی توانخواه دارای معلولیت جسمی حرکتی شدید در مسابقات پرتاب وزنه جانبازان و معلولین کشور

برگزاری جلسه با حضورسرپرست وکارشناسان اداره بهزیستی فراشبند وهمچنین تسهیلگر شهردهرم در مکان بخشداری شهر دهرم