دسته بندی: اسلایدر

فراشبند|برگزاری جلسه توجیهی آزمون استخدامی ویژه افراددارای معلولیت در اداره بهزیستی شهرستان فراشبند

باتوجه به پیشروبودن آزمون استخدامی ویژه افراددارای معلولیت ،به منظورتوجیه شرکت کنندگان درآزمون وارائه توضیحاتی برای متقاضیان وپاسخگویی به سوالات

ادامه مطلب