دسته بندی: حضرت زینب س

ناحیه ۳ بهزیستی شیراز|بازدید سرپرست و کارشناسان توانبخشی ناحیه ۳ بهزیستی شیراز از مرکز توانبخشی روزانه معلولین ذهنی بالای ۱۴ سال نرجس

به گزارش روابط عمومی مدیریت بهزیستی شهرستان شیراز در ادامه ارزیابی مراکز تحت نظارت، رزمجویی سرپرست در معیت کارشناسان توانبخشی

ادامه مطلب