آگهی مزایده  عمومی اداره کل بهزیستی استان فارس

آگهی مزایده  عمومی اداره کل بهزیستی استان فارس

اداره کل بهزیستی استان فارس در نظر دارد در چارچوب قانون برگزاری مزایده و آئین نامه ها و اصلاحیه های بعدی نسبت به واگذاری ملک خود در قالب اجاره با مشخصات ذیل از طریق برگزاری مزایده عمومی اقدام نماید. لذا از کلیه متقاضیان اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط و ذیصلاح دعوت می شود نسبت به ارایه پیشنهاد قیمت خود ظرف مدت مقرر از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی www.setadiran.ir اقدام نمایند.

ردیفنشانی ملکنوع ملکشماره پلاک ثبتیقیمت پایه  سالیانه ( ریال)مبلغ تضمین شرکت در مزایده  (ریال )  شماره مزایده
1شهرستان شیراز ، بلوار الزهرا ،جنب اداره ثبت احوال ،قسمتی از مجتمع خدمات بهزیستی شهدای فتح المبین ، طبقه همکف ساختمان ژنتیک آزمایشگاه تشخیص طبی/ژنتیک(همراه با تجهیزات آزمایشگاهی)ساختمان      پلاک ثبتی 2053 اصلی6/480/000/000648/000/0005000000150000005

مزایده گران می بایست ، جهت دانلود و دریافت اسناد مزایده حداکثرتا روز یکشنبه مورخ 1400/12/08 به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی www.setadiran.ir مراجعه نمایند و پیشنهادات خود را تکمیل و تا ساعت 14 روز  شنبه مورخ  1400/12/21 درسامانه آپلود  و بارگذاری نمایند.

زمان و مکان بازگشایی پیشنهادات : ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 1400/12/22 در سالن جلسات اداره کل بهزیستی استان فارس به نشانی شیراز ، چهاراره هوابرد ، ابتدای بلوار سرباز ، نبش خیابان شهید اعتمادی