محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

آگهی مزایده  عمومی اداره کل بهزیستی استان فارس

   اداره کل بهزیستی استان فارس در نظر دارد در چارچوب قانون برگزاری مزایده و آئین نامه ها و اصلاحیه های بعدی نسبت به واگذاری املاک خود در قالب اجاره با مشخصات ذیل از طریق برگزاری مزایده عمومی اقدام نماید.لذا از کلیه متقاضیان اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط و ذیصلاح دعوت می شود نسبت به ارایه پیشنهاد قیمت خود ظرف مدت مقرر از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی www.setadiran.ir اقدام نمایند.

ردیفنشانی ملکنوع ملکشماره پلاک ثبتیقیمت پایه سالیانه (ریال)شماره مزایدهتاریخ بارگذاری پیشنهادات
1-شهرستان لامرد-خیابان شهید آوینی-جنب اداره بهزیستی شهرستان لامردیکباب
ساختمان اداری
پلاک ثبتی فرعی 91 اصلی 14096/000/0006001000150000007ساعت 10 صبح  روز یکشنبه مورخ 1401/04/05
2-شهرستان مرودشت-بلوار قدس-کوچه منبع سازی-سمت راست فرعی اولیکباب
ساختمان اداری
پلاک ثبتی
 
 97
216/000/0006001000150000008ساعت 11 صبح  روز یکشنبه مورخ 1401/04/05

مزایده گران می بایست ، جهت دانلود و دریافت اسناد مزایده از روز دوشنبه مورخ   1401/03/23لغایت روز شنبه مورخ 1401/04/04  ساعت 14 به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی www.setadiran.ir مراجعه نمایند و پیشنهادات خود را تکمیل و درسامانه بارگذاری نمایند.