محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

آگهی مزایده  عمومی اداره کل بهزیستی استان فارس

   اداره کل بهزیستی استان فارس در نظر دارد در چارچوب قانون برگزاری مزایده و آئین نامه ها و اصلاحیه های بعدی نسبت به واگذاری املاک خود در قالب اجاره با مشخصات ذیل از طریق برگزاری مزایده عمومی اقدام نماید.لذا از کلیه متقاضیان اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط و ذیصلاح دعوت می شود نسبت به ارایه پیشنهاد قیمت خود ظرف مدت مقرر از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی www.setadiran.ir اقدام نمایند.

ردیفنشانی ملکنوع ملکشماره پلاک ثبتیقیمت پایه  سالیانه ( ریال)  شماره مزایدهتاریخ بازگشایی پیشنهادات  
1شهرستان لامرد-خیابان شهید آوینی-جنب اداره بهزیستی شهرستان لامردیکباب ساختمان اداریپلاک ثبتی فرعی91 اصلی14096/000/0006001000150000009سه شنبه مورخ 1401/04/21 ساعت 10 صبح
2شهرستان مرودشت-بلوار قدس-کوچه منبع سازییکباب ساختمان اداریپلاک ثبتی    97    216/000/0006001000150000010سه شنبه مورخ 1401/04/21 ساعت 11 صبح
3شهرستان کازرون-خیابان دارالسلام-کوچه شهید محلایییکباب ساختمان اداریپلاک ثبتی 160فرعی  232 اصلی192/000/0006001000150000011سه شنبه مورخ 1401/04/21 ساعت 12 ظهر

مزایده گران می بایست ، جهت دانلود و دریافت اسناد مزایده از روز سه شنبه 1401/04/07 لغایت روز دوشنبه مورخ 1401/04/20  ساعت 13 به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی www.setadiran.ir مراجعه نمایند و پیشنهادات خود را تکمیل و درسامانه بارگذاری نمایند.

مکان بازگشایی پیشنهادات : سالن جلسات اداره کل بهزیستی استان فارس به نشانی شیراز ، چهارراه هوابرد ، ابتدای بلوار سرباز ، نبش خیابان شهید اعتمادی