محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

بازید مسئولین از منزل خانواده دارای سه عضو معلول تحت پوشش بهزیستی شهرستان فیروزآباد

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان فیروزآباد ، درساعت۲٠/۳٠ شب احمد پورآقایی رئیس اداره بهزیستی به همراه دکتر جمشیدی فرماندار شهرستان ، دکتر کوهستانی و مهندس نورافکن معاونین سیاسی و عمرانی فرمانداری و نمکی مددکار مرکز مثبت زندگی کد ۷٦۹۳ با مدیریت محمدی، از خانواده دارای سه عضومعلول بازدید کرده و از نزدیک در جريان مسائل توانخواهان قرار گرفته وجهت رفع مشکلات متعدد خانواده از جمله در زمینه مسکن قول مساعدداده شد./انتهامرتضوی