محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

برگزاری همایش بزرگ ۱۲قانون طلایی ازدواج موفق به مناسبت نکو داشت هفته بهزیستی

به گزارش روابط عمومی شهرستان اوز به مناسبت نکوداشت هفته بهزیستی همایشی با موضوع ۱۲ قانون طلایی ازدواج موفق در مجتمع آموزشی علمی فرهنگی مرحوم محمد زمانپور فیشور با حضور کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی خانم الهام صمدانی به مدت ۲ساعت ویژه عموم ومددجویان تحت پوشش به صورت رایگان بر گزار گردید.

روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان اوز

انتها/ ابراهیمی