محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

دستورالعمل های تاسیس مراکز و موسسات غیر دولتی

دستور العمل اجرايي ماده 28 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت:
در راستاي اجراي ماده 28 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/8 مجلس شوراي اسلامي كه در آن به سازمان بهزيستي كشور اجازه داده مي شود، واحدهاي تحت پوشش خود را در فرصتهايي كه از آن استفاده نمي كند، براي ارائه خدمت و يا از طريق انعقاد قرارداد و يا اجاره مراكز و فضاهاي فوق با دريافت هزينه هاي مربوط از متقاضيان به آنان واگذار نمايد دستور العمل اجرايي ذيل كه در جلسه مورخ 13/3/1387
شوراي معاونين سازمان به تصويب رسيد جهت اجرا ابلاغ مي گردد.

ماده 1:

اهداف:
1- افزايش بهره وري و استفاده بهينه از امكانات، فضاها و تجهيزات
2- بهره گيري از مشاركت مردم و بخش غيردولتي درراستاي اجرايي شدن اصل 44 قانون اساسي
3- كسب در آمد جهت تامين بخشي از هزينه هاي مراكز تحت پوشش

ماده 2:

تعاريف و مفاهيم:
1- 
واحدهاي تحت پوشش: تمام يا بخشي ازفضاها، امكانات و تجهيزات سازمان بهزيستي كشور
2- فرصتهايي بلا استفاده: فرصتهايي كه سازمان بنا به دلايلي امكان استفاده از واحدهاي خود را ندارد اعم از ساعت اداري و غيراداري
3- متقاضي: كليه افراد حقيقي و حقوقي واجد شرايط مندرج در اين دستور العمل
4- واگذار نمودن: يعني در اختيار متقاضي گذاشتن واحدهاي مزبور در
فرصتهاي بلا استفاده از طريق انعقاد قرارداد با دريافت هزينه هاي مربوط
5- كميته واگذاري استان: كميته اي كه در خصوص واگذاري مراكز در بهزيستي استان تشكيل و اتخاذ تصميم مي نمايد.

ماده 3:

اعضاي كميته واگذاري استان:
1- مديركل (رئيس)
2- معاون پشتيباني
3- معاون مشاركتهاي مردمي
4- كارشناس حقوقي (دبير)
5- مسئول حراست
6- مسئول بازرسي
-7 معاون تخصصي حسب مورد

ماده 4:

روند اجرا:
1- احراز و اعلام واحدهاي قابل واگذاري برابر ماده 28 توسط كميته استاني
2- اطلاع رساني واخذ پيشنهاد متقاضيان
3- كارشناسي و قيمت گذاري مراكز و تجهيزات آن توسط كارشناس رسمي دادگستري ويا كارشناس خبره
4- طرح و تصويب در كميته واگذاري استان
5- انعقاد قرارداد براساس قرارداد نمونه كشوري (پيوست شماره 1)
6- اطلاع رساني به مديريت دفتر حقوقي ستاد مركزي
7- مراكز وقفي طبق وقف نامه مي بايست فعاليت نمايد.

ماده 5:

شرايط عمومي:
1-
 متقاضيان فاقد شغل، افراد داراي مجوز فعاليت از سازمان بهزيستي كشور، بازخريدها يا بازنشسته هاي سازمان در اولويت هستند.
2- كليه ضوابط و دستور العمل ها و مقررات مربوط به مراكز و واحدهاي مذكور كه توسط معاونتهاي تخصصي سازمان بهزيستي كشور به استانها ابلاغ گرديده براي متقاضي كه در آن واحد ها فعاليت سازمان را انجام مي دهد لازم الاجرا مي باشد.
3- هزينه كارشناس رسمي دادگستري ازمتقاضي منتخب اخذ خواهد شد.
4- در صورت وجود تجهيزات و امكانات مسئوليت حفظ و حراست و تعمير و نگهداري اموال مزبور به عهده متقاضي بوده و ضمانتنامه معتبر به ميزان 20 % ارزش اموال اخذ مي گردد.
5- مدت زمان قراداد ها يكساله بوده و با ارائه تقاضاي مجدد متقاضي و به همراه گزارش حسن عملكرد ناظر قرارداد (بهزيستي استان مربوطه) تمديد قرارداد توسط كميته واگذاري استان انجام مي گردد.
6- اموال مصرفي موجود در مراكز و واحدهاي موضوع اين دستورالعمل ارزش گذاري شده و قيمت آن از متقاضي اخذ خواهد شد.
7- تغيير كاربري مراكز موضوع اين دستور العمل ممنوع بوده مگر با پيشنهاد معاونت تخصصي استان و تاييد مدير كل استان
8- سازمان مي تواند در صورت عدم رعايت مفادقرارداد و عدم رعايت ضوابط و مقررات مراكز (مورد تاييد سازمان) به همراه گزارش ناظر قرارداد، يك طرفه قراداد را فسخ نمايد.
تبصره: ناظر قرارداد كميته نظارت استان مي باشد.
9- وجوه حاصل از اين قرادادها به حساب در آمد اختصاصي استان واريز و برابر مقررات مربوطه هزينه م يگردد.
10- ناظر قرارداد موظف به اعزام كارشناسان خود به منظور نظارت بر عملكرد متقاضيان بوده و در صورت تخلف و يا مناسب نبودن خدمات تذكر كتبي مبني بر اصلاح عملكرد داده و در صورت عدم اصلاح،گزارشي مبني بر لغو قراداد به كميسيون نظارت استاني سازمان ارسال نمايند.
11- تعرفه هاي مربوط به خدمات و فعاليتهاي ارائه شده توسط مراكز و واحدهاي موضوع اين دستور العمل بر حسب تعرفه هاي مصوب معاونتهاي تخصصي سازمان بهزيستي كشور تعيين مي گردد.
12- مركز واگذار شده مي بايست در چهارچوب ضوابط و مقررات جمهوري اسلامي و براساس موازين شرعي و قانوني اداره و مورد استفاده قرار گيرد
13- مسئوليت حسن اجراي اين دستورالعمل با مديران كل استاني مي باشد.

ماده 6:
نحوه رسيدگي به شكايات و تخلفات كميته واگذاري استاني ماده 28 بر عهده كميسيون نظارتي عالي و مطابق با دستور العمل نظارتي مصوب جلسة 20/3/80 شوراي معاونين سازمان مي باشد.

ماده 7:
دستور العمل اجرايي مادة 28 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت در 7 ماده و 1 تبصره توسط معاونت مشاركتهاي مردمي و امور حقوقي  تدوين و در جلسة مورخه 12/3/87شوراي معاونين سازمان بهزيستي كشور مصوب شده و از زمان ابلاغ لاز مالاجرا مي باشد.

(پيوست شماره 1)

قرارداد اجاره:
ساختمان، امكانات و تجهيزات تحت پوشش سازمان بهزيستي كشور بر مبناي ماده 28 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/80 مجلس شوراي اسلامي

كليات:
در راستاي اجراي ماده 28 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/80 مجلس شوراي اسلامي و آئين نامه اجرايي آن، كه به سازمان بهزيستي كشور اجازه داده است به منظور استفاده بهينه از ساختمانها، امكانات و تجهيزات تحت پوشش خود در   فرصتهايي كه از آنها استفاده نمي نمايد آنها را در جهت ارائه خدمات به جامعه و نيز جلب مشاركتهاي مردمي و توسعه اشتغال، از طريق اجاره به بخش غيردولتي واگذاري نمايد، قرارداد ذيل فيمابين سازمان بهزيستي استان…………………………….از يك طرف و………………………….از طرف ديگر با شرايط ذيل منعقد مي گردد:

ماده يك)

طرفين قرارداد:
اين قرارداد ميان سازمان بهزيستي استان.. ……………. به نمايندگي……………………….. به نشاني:………………………………………………………………………………………………………
كه از اين پس موجر ناميده مي شود از يك طرف……………………………………………..
و با مشخصات……………………………………….. به نشاني………………………………………………………………………………………………………………………………………..
به نمايندگي…………………………………………………به عنوان مستاجر از طرف ديگر منعقد ميگردد.

ماده 2) موضوع قرارداد:
عبارتست از استفاده از ساختمان، امكانات و تجهيزات……………………………………..
واقع در……………………………………………………… توسط مستاجر (كه مشخصات آن ضميمه اين قرارداد مي باشد).

ماده 3)
مدت قرارداد:
اين قرارداد از تاريخ………………………………لغايت…………………………………..به مدت ……………………….. (حداكثر يكسال شمسي) ميان طرفين منعقد مي گردد.
تبصره: تمديد قرارداد با رعايت ضوابط قانوني و توافق طرفين و پس از ارزيابي عملكرد مستاجر و تاييد موجر بلامانع است.

ماده 4)
مبلغ قرارداد:
مبلغ قرارداد اجاره ساختمان، امكانات و تجهيزات ماهانه………………………………….ريال مي باشد كه طرف دوم قرارداد متعهد گرديده مبلغ مذكور را در آخر روز هر ماه به حساب شماره………………….بانك………….. شعبه…………………………..به نام در آمدهاي اختصاصي بهزيستي استان………………………………واريز نموده و قبض واريزي مربوطه را به بهزيستي شهرستان……………………………..تسليم نموده و در قبال آن رسيد دريافت نمايد.

تبصره 1: در صورت تاخير در پرداخت مال الاجاره تا دهم هر ماه، به ازاي هر روز، مستاجر موظف به پرداخت سه برابر اجاره آن روز خواهد بود و در صورت عدم پرداخت هر قسط از مال الاجاره، موجب خيار فسخ از طرف موجر خواهد بود
تبصره 2: ميزان مبلغ اجاره ساختمان، امكانات و تجهيزات مورد اجاره با نظر كارشناس رسمي دادگستري تعيين گرديده و ملاك عمل، قيمت تعيين شده توسط كارشناس خواهد بود. نظريه كارشناس رسمي دادگستري پيوست اين قرارداد بوده و جزء لاينفك آن است.

ماده 5)
تعهدات مستاجر:
1- مستاجر به موجب اين قرارداد تعهد مي نمايد مركز را مطابق ضوابط و مقررات و دستورالعمل هاي سازمان بهزيستي كشور كه منضم به قرارداد است اداره نمايد.
2- مستاجر حق واگذاري مورد اجاره كلاً يا جزئاً به هيچ صورت حتي به صورت نمايندگي يا وكالت به غير را ندارد. همچنين تغيير كاربري و نوع فعاليت ساختمان، امكانات و تجهيزات مورد اجاره ممنوع است مگر با اجازه موجر.
3- مستاجر متعهد است در حفظ و نگهداري اموال نهايت دقت و دلسوزي را به كار برده و كليه خسارات و ضرر و زيان وارده به آنها را طبق نظر كارشناس رسمي جبران نمايد و همچنين مكلف است در پايان مدت قرارداد يا حين الفسخ، اموال تحويل شده را بدون هيچ گونه عيب و نقص به بهزيستي…………………………………… تسليم و تحويل نمايد.
4- مستاجر متعهد مي گردد هر روز اول وقت اداري دستگاههاي تخصصي، مورد اجاره را كه عصر روز قبل سالم تحويل گرفته، سالم تحويل دهد تا مجدداً عصر همان روز براي فعاليت هاي بعد از ساعات اداري تحويل بگيرد.
تبصره: اين بند درخصوص اجارة ساختمان در غير ساعات اداري لحاظ و اعمال مي شود.

5- پرداخت حقوق و مزايا، اضافه كار، پاداش و غيره پرسنلي كه مستاجر به كار مي گيرد همچنين مسئوليت اجراي آراي صادره از سوي هيات هاي حل اختلاف، هيات تشخيص و كليه مراجع قضايي و اداري و غيره در خصوص پرسنل مذكور به عهده مستاجر است و سازمان بهزيستي در اين رابطه هيچ گونه مسئوليتي ندارد.
6- مستاجر موظف است كليه هزينه هاي متعلق به مركز از جمله هزينه هاي آب، برق، گاز، تلفن و تعميرات جزئي را پرداخت نموده و نسبت به تاديه آنها در مهلت مقرر اقدام نمايد
7- مستاجر متعهد مي گردد با بازرسان اعزامي از سوي موجر كه به طور رسمي معرفي مي گردند كمال همكاري را معمول داشته و مدارك درخواستي را در اختيار آنان قرار دهد.
8- مستاجر متعهد مي باشد حق الزحمه خدمات ارائه شده در مركز را مطابق با تعرفه هاي مصوب سازمان بهزيستي كشور از مراجعين اخذ نمايد.
9- مستاجر متعهد مي باشد بر اساس ضوابط و مقررات جمهوري اسلامي ايران و رعايت موازين شرعي وقانوني مركز را اداره نمايد.

ماده 6)

تعهدات موجر:
-1 موجر به موجب صورتجلسه پيوست، اموال منقول و غيرمنقول موجود در مركز موضوع قرارداد را صحيح و سالم با حضور امين اموال تحويل مستاجر مي دهد. بديهي است مستاجر پس از پايان قرارداد موظف به تحويل آنان بوده و مسئول جبران خسارات وارده مي باشد.
2- در صورت هر نوع ادعا يا مشكل از ناحيه دستگاههاي اداري و يا اشخاص حقوقي ديگر مبني بر ايراد به مالكيت سازمان و يا تقاضاي تخليه و تحويل ساختمان مورد اجاره، موجر مكلف است كليه هزينه هاي متحمل شده از سوي مستاجر را طبق نظر كارشناسي به مستاجر پرداخت نمايد و پاسخ گويي در كليه موارد مورد ادعا و مشكلات احتمالي به عهده موجر خواهد بود.

ماده 7)

ضمانت اجرا:
مستاجر موظف است به عنوان تضمين جبران خسارات احتمالي و همچنين به منظور جلوگيري از تغيير كاربري، حفظ اموال و تجهيزات مورد اجاره و حسن اجراي قرارداد وثيقه ملكي و در صورت تعذر، اسناد معتبر بانكي مانند سفته به ميزان قيمت كارشناسي امكانات و تجهيزات و نيز مال الاجاره ساختمان، كه اشخاص معتبر و متمكن ظهر آن را به عنوان ضمانت پرداخت، امضاء نموده باشند به موجر تسليم نمايد.
تبصره 1: در صورت تخلف هر يك از مفاد اين قرارداد موجر حق خواهد داشت تضمين اخذ شده را وصول و قرارداد را به صورت يكجانبه فسخ نمايد.
تبصره 2: در صورت عدم تخليه و يا عدم تحويل عين مستاجره به موجر، موجر حق خواهد داشت به ازاي هرروز تاخير معادل 10 برابر اجرت المسمي موضوع قرارداد را به عنوان اجر تالمثل دريافت نمايد.

ماده 8)

موارد فسخ قرارداد:
در موارد زير قرارداد از طرف موجر قابل فسخ خواهد بود:
1- در صورتي كه مستاجر از ساختمان، امكانات و تجهيزات مورد اجاره به نحو مطلوب و مفيد استفاده ننمايد
2- در صورتي كه مستاجر تمام يا قسمتي از موضوع قرارداد را به هر نحو ممكن به ديگري واگذار نمايد
3- در صورتي كه مستاجر كاربري ساختمان، امكانات و تجهيزات را تغيير دهد
تبصره: تشخيص موجر در صورت وقوع هر يك از موارد مذكور، قطعي بوده و به تشخيص و اعلام موجر مستاجر علاوه بر تحويل مورد اجاره موظف به جبران خسارات وارده به موجر خواهد بود.

ماده 9)

حل اختلاف:
در صورت بروز اختلاف ميان طرفين اعم از اينكه مربوط به اجراي عمليات موضوع قرارداد و يا مربوط به تعبير و تفسير مواد قرارداد باشد، دفتر حقوقي سازمان بهزيستي كشور ميان طرفين حكميت نموده و نظر آن دفتر براي طرفين لازم الاتباع مي باشد.

ماده 10)
در مواردي كه حكم قضيه را مطابق اين قرارداد نتوان معين نمود قوانين و مقررات جاري كشور در خصوص آن لازم الاجراء خواهد بود اين قرارداد در تاريخ………………………………در 10 ماده و 4 تبصره و در سه نسخه در……………………………….. تنظيم و ميان طرفين امضاء و مبادله گرديده و تمامي نسخ آن در حكم واحده است.

موجر:                               مستاجر سازمان بهزيستي استان

شهود: 1

دستور العمل اجرایی (موضوع بندهای 1 تا 12 ماده 26) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

تعريف مفاهيم و واژه ها: – موسس: به شخص حقيقي يا حقوقي اطلاق مي گردد كه پس از طي مراحل پيش بيني شده موفق به دريافت موافقت اصولي و سپس پروانه فعاليت مي گردد. – شخصيت حقيقي: به شخصي گفته مي شود كه به صورت انفرادي خواهان دريافت مجوز فعاليت در يكي از بندهاي 12 گانه ماده 26 باشد. – شخصيت حقوقي: به اشخاصي اطلاق مي گردد كه به صورت گروهي خواهان دريافت …

ماده اول:

تعريف مفاهيم و واژه ها:

موسس: به شخص حقيقي يا حقوقي اطلاق مي گردد كه پس از طي مراحل پيش بيني شده موفق به دريافت موافقت اصولي و سپس پروانه فعاليت مي گردد.

شخصيت حقيقي: به شخصي گفته مي شود كه به صورت انفرادي خواهان دريافت مجوز فعاليت در يكي از بندهاي 12 گانه ماده 26 باشد.

شخصيت حقوقي: به اشخاصي اطلاق مي گردد كه به صورت گروهي خواهان دريافت مجوز فعاليت در يكي از بندهاي 12 گانه ماده 26 باشد.

موافقت اصولي: موافقت نامه اي است كه پس از طي مراحل پيش بيني شده در اين دستور العمل توسط كميسيون صدور پروانه هاي بهزيستي استان با اعتبار يك ساله براي متقاضيان صادر مي گردد تا نسبت به آماده نمودن ساختمان، تجهيز و تامين نيروي انساني مورد نياز و كسب تاييديه هاي لازم اقدام نمايد. شايان ذكر است اعتبار موافقت اصولي تا 6 ماه نيز قابل تمديد مي باشد.

پروانه فعاليت: مجوزي است كه براي شروع و تداوم فعاليت مركز پس از تجهيز و تامين و معرفي نيروي انساني مورد نياز با اعتبارسه ساله صادر مي گردد.

مدير مسئول: فرد واجد شرايطي است كه از طرف موسس (حقيقي يا حقوقي دارنده موافقت اصولي) براي اداره مهدكودك به بهزيستي استان معرفي مي گردد تا پس از تائيد كميسيون استان و دريافت كارت مديرمسئولي، مسئوليت اداره مهدكودك را عهده دار گردد.

– مسئول فني: فرد واجد شرايطي است كه از طرف موسس (حقيقي يا حقوقي) به بهزيستي استان معرفي تا پس از تاييد كميسيون ماده 26 بهزيستي استان براي آن پروانه مسئوليت فني صادر و در مركز مربوطه انجام وظيفه نمايد.
تبصره: موسس مي تواند در صورت داشتن شرايط مديرمسئولي پس از دريافت كارت مدير مسئولي اداره مهدكودك خود را عهده دار گردد.

درخصوص ديگر مراكز نيز موسس مي تواند در صورت داشتن شرايط مسئول فني پس از دريافت پروانه مسوول فني، ادارة مركز خود را عهده دار شود.

نحوه تاسيس:
مجوز تاسيس مراكز موضوع اين دستور العمل مطابق با دستور العمل هاي مربوط به معاونتهاي تخصصي سازمان كه توسط رئيس محترم سازمان ابلاغ خواهد شد، جهت فعاليت اشخاص حقيقي يا حقوقي كه در راستاي اهداف سازمان بهزيستي فعاليت مي نمايند، از طريق كميسيون ماده 26 استاني صادر مي گردد.

تبصره 1: كميسيون هاي استاني براي هر مركز ابتدا موافقت اصولي و سپس پروانه فعاليت با رعايت دستور العمل تخصصي صادر مي نمايند.
تبصره 2: در صورت تغيير هر يك از دستور العمل ها، دستورالعمل جديد با عنوان اصلاحيه توسط رئيس سازمان ابلاغ خواهد شد.
تبصره 3: شركتهاي تعاوني مرتبط با اهداف سازمان كه خواهان دريافت مجوز يكي از مراكز غيردولتي وهمسو بااهداف سازمان بهزيستي باشند، مي بايست تاسيس مركز مذكور را در اهداف اساسنامه خود ذكر و در ضمن نظارت سازمان بهزيستي را در اساسنامه مذكور قيد و پذيرفته باشند و اين عنوان را در تابلوي مركز مربوطه درج نمايند. اين قبيل موسسات نيازي به
دريافت پروانه تاسيس از كميسيون نداشته و پروانه فعاليت آنها توسط كميسيون استاني صادر مي گردد.

مدارك مورد نياز جهت اشخاص حقيقي متقاضي دريافت موافقت اصولي:

– ارائه در خواست موافقت اصولي (پيوست شماره1)
– تصوير شناسنامه تمامي صفحات
– تصوير كارت ملي
– عكس پرسنلي دو قطعه
– تصوير گواهي وضعيت نظام وظيفه (برابر اصل)
– اصل گواهي عدم سوء پيشينه كيفري
– اصل گواهي عدم اعتياد
– تصوير مدرك تحصيلي مرتبط (برابر اصل)
– تصوير مدارك ديگري كه براي هر نوع فعاليت تخصصي سازمان بهزيستي در دستور العملهاي تخصصي ابلاغي مشخص گرديده است.

تبصره 1: مدت اعتبار موافقت هاي اصولي يك سال بوده و براي مدت 6 ماه قابل تمديد مي باشد. چنانچه صاحب موافقت اصولي نتواند ظرف مهلت مذكور پروانه فعاليت اخذ نمايد، مسئول دبير خانه استان موظف به ابطال27 دستور العمل اجرايي موضوع بندهاي 1 تا 12 ماده 26موافقت اصولي بوده و براي مدت يكسال در خواست مجدد متقاضي قابل
بررسي نمي باشد.
تبصره 2: هيچ فرد حقيقي نمي تواند مجوز بيش از يك فعاليت را دريافت نمايد.
تبصره 3: هشت سال سابقه كار مرتبط براي كاركنان بازنشسته يا بازخريد سازمان بهزيستي كه حداقل داراي مدرك تحصيلي ديپلم و چهارسال سابقه كار براي دارندگان مدرك كارشناسي غيرمرتبط معادل مدرك كارشناسي مرتبط محسوب ميگردد.
تبصره 4: حراست بهزيستي استان موظف است ظرف مدت 30 روز از تاريخ استعلام (برابر پيوست شماره 2) نتيجه قطعي استعلام را جهت اخذ تصميم مقتضي به دبيرخانه كميسيون استاني اعلام و در صورت عدم اعلام پاسخ در مهلت مقرر، دبيرخانه كميسيون استان نسبت به طرح درخواست اقدام مي نمايد
تبصره 5: فرايند صدور موافقت اصولي (پيوست شماره 2)

ماده 5:

مدارك مورد نياز جهت دريافت پروانه فعاليت:

1- ارائه فرم درخواست
2- دارا بودن پروانه تاسيس يا شماره ثبت جهت اشخاص حقوقي
3- دارا بودن موافقت اصولي جهت اشخاص حقيقي
4- عكس پرسنلي متقاضي دو قطعه
5- تاييد اماكن
6- تاييد اداره بهداشت
7- تاييد محل توسط كارشناس معاونت تخصصي مربوطه 28 آيين نامه و دستور العمل هاي ماده 26 و 28 قانون تنظيم بخشي از مقررات دولت
8- تصوير مدرك تحصيلي برابر با اصل
9- گواهي عدم سوء پيشينه كيفري
10- گواهي عدم اعتياد
11- گواهينامه آموزشي مصوب بر اساس دستورالعملهاي تخصصي
13- ارائه ساير مدارك و رعايت موارديكه در دستورالعملهاي ابلاغي معاونت هاي تخصصي مشخص شده است.

تبصره 1: ارائه مجدد مدارك جهت دريافت پروانه فعاليت كه در پرونده دارنده موافقت اصولي موجود مي باشد ضرورتي ندارد.
تبصره 2: فرايند صدور پروانه فعاليت (پيوست شماره 3)
تبصره 3: متقاضيان مهد هاي كودك در صورتيكه صاحب پروانه فعاليت
و مديرمسئول متفاوت باشند هر دو بايستي مراحل گزينش را طي نمايند.
تبصره 4: تاييد صلاحيت متقاضيان امتياز مهدكودك و مراكز شبه
خانواده توسط گزينش صورت م يگيرد و در اين راستا گزينش بهزيستي
استان موظف است ظرف مدت 15 روز از تاريخ استعلام نتيجه قطعي بررسي
و مصاحبه با متقاضي را جهت اخذ تصميم مقتضي به دبيرخانه كميسيون
استاني اعلام و درصورت عدم اعلام پاسخ در مهلت مقرر دبيرخانه كميسيون
استان نسبت به طرح درخواست اقدام مي نمايد.

ماده 6:

مدارك مورد نياز جهت تمديد پروانه فعاليت:
1- فرم درخواست متقاضي ( 3 ماه قبل از اتمام اعتبار پروانه)
2- تصوير پروانه فعاليت
3- عكس پرسنلي متقاضي دو قطعه 29 دستور العمل اجرايي موضوع بندهاي 1تا 12     ماده 26
4- تاييد اماكن در صورت تغيير محل مركز
5- تاييد اداره بهداشت در صورت تغيير محل مركز
6- تاييد كميته تخصصي
7- ارائه گواهي آموزش مصوب معاونت تخصصي مربوطه ( تبصره – فرايند تمديد پروانه فعاليت پيوست شماره 4)

ماده 7:

مدارك مورد نياز جهت دريافت پروانه يا كارت مسئول فني يا مدير مسئولي:
– مداركي كه براي هر نوع فعاليت تخصصي سازمان بهزيستي در دستورالعملهاي ابلاغي معاونت هاي تخصصي قيد گرديده است.

تبصره 1: اعتبار پروانه يا كارت مسئول فني مراكز 2 سال مي باشد
تبصره 2: چنانچه دارنده موافقت اصولي و مسئول فني يك نفر
باشند،نيازي به ارائه مجدد مدارك شخصي نمي باشد.

ماده 8:

مواردي كه در خصوص دارندگان پروانه يا كارت مسئول فني يا مدير مسوول بايد در نظر گرفته شود:
1- مديرمسئول مهدهاي كودك بدون داشتن كارت مديرمسئولي نمي تواند در مهدكودك مشغول به كار شود.
2- مسئول فني مركز بدون داشتن پروانه مسئوليت فني نمي تواند در مركز مشغول به كار شود
3- مديرمسئول يا مسئول فني متعهد مي شوند حداقل يك سال مديرمسئولي مهد كودك و مسئول فني مركز را عهده دار شوند و چنانچه ترك محل خدمت نمايند، نمي توانند تا يكسال مسئوليت فني مهد كودك يا مركز ديگري را عهده دار گردد.
4- چنانچه مسئول فني معرفي شده جزو هيئت مديره موسسه باشد بدليل دارا بودن پروانه تاسيس، ارائه مدارك براي نامبرده ضرورتي ندارد. ولي چنانچه مسئول فني فردي غير از اعضاي هيئت مديره باشد بايد مدارك مورد نياز را به دبيرخانه كميسيون ارائه دهد.
5- هيچ شخصيت حقيقي نمي تواند مسئوليت فني بيش از يك مركز را بطور همزمان عهده دار باشد.
6- در صورت بروز اختلاف ما بين موسس و مسئول فني مركز، مسئول فني ميتواند با توجه به مدت اعتبار پروانه خود و با تاييد كميسيون استاني در مركز ديگري كه فعاليت مشابه دارد مشغول به كار شود.
7- دارندگان موافقت هاي اصولي موظفند قبل از شروع فعاليت و بهره برداري از مركز، پروانه فعاليت از كميسيون استان اخذ و فرد واجد شرايطي را مطابق ضوابط پيش بيني شده در دستورالعملهاي تخصصي ابلاغي به عنوان مديرمسئول يا مسئول فني مركز مربوطه به اداره كل بهزيستي استان معرفي تا پس از تاييد كميسيون استاني، كارت مديرمسئولي يا مسئوليت فني براي آن صادر گردد.
8- در صورتيكه مركزي بدليل موجه مسئول فني يا مدير مسوول خود را از دست بدهد صاحب پروانه مجاز است مسئوليت فني مركز يا مدير مسوولي را در صورت داشتن شرايط براي مدت حد اكثر 3 ماه بعهده بگيرد و بعد از آن بايد نسبت به معرفي فرد واجد شرايط اقدام نمايد و در صورت عدم معرفي فرد واجد شرايط، سازمان مجاز است يك نفر را بعنوان مسئول فني موقت يا مدير مسوول موقت براي حداكثر 3 ماه معرفي و در صورتيكه صاحب امتياز بعد از مهلت مقرر (جمعاً 6 ماه) مسئول فني يا مدير مسوول معرفي ننمايد، سازمان بهزيستي مجاز به تعطيل موقت مركز مي باشد.

ماده 9:

دبيرخانه كميسيون استاني موضوع اين دستور العمل موظف است حسب مورد تقاضاي واصله را با توجه به ترتيب وصول ثبت نموده و بعد از طي فرايند صدور موافقت اصولي، پروانه فعاليت يا تمديد فعاليت در نوبت طرح در جلسه كميسيون استاني قرار دهند.
تبصره 1: موافقت هاي اصولي و پروانه هاي فعاليت با امضاء مديركل بهزيستي استان مربوطه صادر مي گردد.
تبصره 2: بهزيستي شهرستانها موظفند مدارك كليه متقاضيان را بصورت كامل دريافت و از دريافت مدارك ناقص خودداري نمايند و حداكثر 3 روز پس از تكميل مدارك، استعلام عدم سوء پيشنيه و عدم اعتياد را در سطح شهرستان انجام دهد و حداكثر ظرف مدت 7 روز به دبيرخانه كميسيون استان مربوطه ارجاع نمايد.
تبصره 3: معاونين تخصصي ذيربط و مسئولين دبيرخانه استاني حسب مورد مي توانند جهت رفع ابهامات مطرح در پرونده ها و نيز بررسي صلاحيت علمي و تخصصي متقاضيان، توضيحات لازم را از نامبردگان دريافت نمايند. متذكر مي گردد اين بررسيها صرفاً در معاونت تخصصي
استان مربوطه صورت مي پذيرد.

ماده 10: سازمان بهزيستي مجاز است براساس تعرفه هاي مصوبه جلسة  هيات وزيران از متقاضيان مبالغي را بعنوان هزينه صدور موافقت اصولي و پروانه فعاليت دريافت و به حساب درآمدهاي عمومي نزد خزانه داري كل كشور واريز نمايند. (پيوست شمارة 5)

ماده 11: بهزيستي استانها موظف اند موافقت هاي اصولي، پروانه هاي فعاليت، كارت هاي مديرمسئولي يا مسئوليت فني مركز را مطابق فرم ها و متن هاي واحدي كه دبيرخانه كميسيون عالي تهيه و براي استانها ارسال نموده، صادر نمايند. (پيوست شماره 6)

ماده 12: صدور موافقت اصولي براي متقاضيان به منزله ايجاد تعهد براي سازمان در پرداخت يارانه و تسهيلات نمي باشد و پرداخت يارانه و تسهيلات به مراكز غيردولتي مطابق ضوابط و مقررات خاص سازمان مي باشد.

ماده 13: نظارت بر عملكرد مراكز موضوع اين دستورالعمل مطابق با دستور العمل نظارتي مصوب شوراي معاونين محترم سازمان مي باشد.

ماده 14: اين دستورالعمل در 14 ماده و 20 تبصره توسط معاونت مشاركتهاي مردمي و امور حقوقي تدوين و در جلسة مورخه 6/3/87 شورای معاونين سازمان به تصويب رسيده و از زمان ابلاغ لازمالاجرا مي باشد.

———————————————————————-

دستور العمل نظارت بر موسسات و مراکز غیر دولتی و خیر یه موضوع ماده 26 قانون تنظیم

ماده 1 تعريف واژه گان: – سازمان: در اين دستور العمل، سازمان بهزيستي كشور به اختصار سازمان ناميده      مي شود – مراكز غيردولتي: به مراكزي اطلاق مي گردد كه به منظور ارائه خدمات در راستاي اهداف سازمان و مطابق با يكي از فعاليتهاي 12 گانه ماده 26 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و پس از اخذ موافقت اصولي و پروانه فعاليت …

 ماده 1

تعريف واژه گان:
– سازمان:
در اين دستور العمل، سازمان بهزيستي كشور به اختصار سازمان ناميده      مي شود
– مراكز غيردولتي: به مراكزي اطلاق مي گردد كه به منظور ارائه خدمات در راستاي اهداف سازمان و مطابق با يكي از فعاليتهاي 12 گانه ماده 26 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و پس از اخذ موافقت اصولي و پروانه فعاليت تشكيل مي گردند.
– موسسات غيردولتي و خيريه مشمول بند 13 ماده 26: به موسساتي (جمعيت، انجمن، كانون، تشكل و گروه،خانه و جامعه و….) اطلاق مي گردد كه با هدف غير دولتي، غيرسياسي، غير انتفاعي و عام المنفعه با مشاركت و مساعدت افراد خير جهت ارائه خدمات بهزيستي براساس ضوابط و مقررات سازمان تشكيل مي گردد و پس از موافقت كميسيون عالي يا استاني و دريافت شماره ثبتي از اداره ثبت و اخذ پروانه تاسيس شروع به كار مي نمايند.
– نظارت: مراقبت مستمر از كليه فعاليت هاي انجمن ها و موسسات غيردولتي وخيريه موضوع اين دستور العمل و دستورالعملهاي مصوب سازمان
– بازرسي: نظارتي غير مستمر جهت رسيدگي و ارزيابي فعاليتهاي انجام شده(عملكرد)
– شاخص: به شرايط و ويژگي هايي اطلاق مي شود كه افزايش يا كاهش آن بر كيفيت ارائه خدمات انجمن ها موسسات و مراكز غيردولتي تاثير گذار است.

ماده 2

اهداف:
الف)
برقراري نظارت مستمر به منظور جلوگيري از موازي كاري
ب) بستر سازي ايجاد فرهنگ خودنظارتي
ج) ارشاد و راهنمائي و آگاه سازي به منظور نظام مند نمودن و ساماندهي اقدامات و فعاليتها
د) ارتقاي مستمر كيفيت ارائه خدمات
ه) افزايش اعتماد و رضايت ارباب رجوع از طريق ارائه خدمات بهتر و دادن آگاهيهاي لازم

ماده 3

ابعاد نظارت:
نظارت بر موسسات غيردولتي و خيريه ومراكز موضوع آئين نامه ماده 26 كه داراي مجوز فعاليت از سازمان بهزيستي كشور بوده و در برگيرنده ابعاد و مولفه هاي ذيل مي باشد:

الف) فرآيند انجام كار: روند اجراي صدور، تمديد و ابطال مجوزهاي سازمان
ب) كيفييت ارائه خدمات: انطباق امكانات و خدمات ارائه شده مركز يا موسسه با دستور العمل هاي مصوب سازمان
ج) امورمالي: ارائه گزارش عملكرد و ميزان جلب مشاركتهاي نقدي و غيرنقدي و درآمد و هزينه به صورت ماهيانه و فصلي
د) رعايت ضوابط و مقررات: رعايت ضوابط و مقررات ابلاغي از سوي سازمان در ارتباط با عملكرد عمومي و تخصصي
ه) ارزيابي نيروي انساني: به كار گيري نيروي انساني اعم از متخصص و غيره براساس استانداردهاي تعريف شده سازماني و قانوني
و ) رضايت خدمت گيرندگان: انطباق خدمات ارائه شده توسط مركز يا موسسه با نيازهاي خدمت گيرندگان

ماده 4

انواع نظارت:
1- خود نظارتي:
نظارتي است كه توسط موسسات و مراكز غير دولتي بر نحوه انجام فعاليت ها و عملكرد خود براساس فرم هاي تهيه شده صورت مي پذيرد.
2- نظارت صنفي: نظارتي است كه توسط تشكلها، گروهها و انجمن هاي (صنف) مربوطه صورت مي پذيرد.
3- نظارت سازماني: نظارتي است كه در سطوح ذيل جهت ارتقاء كيفيت خدمات ارائه شده صورت م يپذيرد و شامل نظارت عمومي و تخصصي مي باشد.
الف) نظارت تخصصي: نظارتي است كه مطابق با دستورالعمل تخصصي معاونت مربوطه توسط كميته تخصصي صورت مي پذيرد و اعضاي آن متشكل از معاون تخصصي، كارشناس مربوطه و رئيس شهرستان مربوطه مي باشند.
ب) نظارت عمومي: نظارتي است كه توسط معاونت مشاركتهاي مردمي در قالب كميته نظارت عمومي صورت مي پذيرد و اعضاي آن متشكل از معاون مشاركتهاي مردمي استان، كارشناس مراكز غيردولتي و رئيس شهرستان مربوطه مي باشند.

تبصره 1: به منظور ساماندهي و هماهنگي و افزايش نظارت تخصصي و عمومي، كميسيون نظارت استاني تشكيل مي گردد.
تبصره 2: موارد فوق الذكر در خصوص نظارت نافي وظايف ذاتي و قانوني دفاتر بازرسي و حراست سازمان نمي باشد.

ماده 5:

كميسيون هاي نظارتي
1- كميسيون نظارت عالي:
بررسي گزارشهاي ارسالي از كميسيون نظارت استاني و معاونتهاي تخصصي و عمومي
2- كميسيون نظارت استاني: نظارت بر عملكرد تخصصي و عمومي موسسات غيردولتي و خيريه و مراكز (اعم از خصوصي و دولتي واگذار شده برابر مواد 28 و 88 ) طبق دستور مديركل استان و يا معاونين تخصصي و بررسي گزارشهاي واصله از خدمت گيرندگان سازمان

ماده 6:

اعضاي نظارتي كميسيون عالي:
1- رئيس سازمان بهزيستي (رئيس كميسيون عالي)
2- معاون مشاركتهاي مردمي و امور حقوقي سازمان (دبيركميسيون)
3- مديركل دفتر توسعه و نظارت بر موسسات و مراكز غيردولتي
4- معاونت هاي تخصصي سازمان و يا مديركل دفتر مربوطه
5- مديركل دفتر مركزي حراست
6- مديركل دفتر امور حقوقي
7- مديركل دفتر ارزيابي، عملكرد و پاسخگويي به شكايات

تبصره: رياست سازمان مي تواند رياست كميسيون عالي را به معاون مشاركتهاي مردمي و امور حقوقي خود تفويض نمايد.

ماده 7

وظايف و اختيارات نظارتي كميسيون عالي:
1- رسيدگي به پرونده هاي واصله از كميسيون هاي استاني و ارجاع به مراجع ذيصلاح قانوني حسب مورد
2- بررسي گزارشها و موارد ارجاع شده از سوي كميسيون نظارت استاني و معاونت ها و اخذ تصميم لازم

تبصره: راي اين كميسيون لازم اجرا بوده و كميسيون نظارتي استاني مجاز به تصميم گيري مجدد نمي باشد.
3- ارائه راه كار جهت بهبود كيفيت عملكرد كميسيون نظارت استاني
4- تصويب شاخصهاي نظارتي و چك ليست هاي معاونت هاي تخصصي
5- بررسي عملكرد نظارتي كميسيون ماده 26 استاني
6- اتخاذ تصيمات مقتضي در مورد شكايات پس از انجام كار كارشناسي دفاتر حراست و بازرسي
7- تجديد نظر در آراي متخذه كميسيون استاني (عند الزوم در صورت تقاضا يا شكايت)
8- تهيه و تنظيم و ابلاغ دستور العملهاي مربوط به فرايندهاي خود نظارتي و نظارت صنفي مرتبط با اهداف سازمان
9- رسيدگي به تخلفات كميته استاني
10- رسيدگي به شكايات و تخلفات كميته واگذاري استاني ماده 28

تبصره 1: جلسات اين كميسيون حداقل يك بار درماه تشكيل مي گردد.
تبصره 2: جلسات كميسيون نظارت عالي با دعوت دبيركميسيون نظارت عالي و حضور 3/2 اعضا و رئيس تشكيل مي گردد.

ماده 8:

اعضاي كميسيون نظارت استاني:
1- مديركل بهزيستي استان(رئيس كميسيون)
2- معاون مشاركتهاي مردمي و امور حقوقي بهزيستي استان (دبير كميسيون)
3- معاونين تخصصي حسب مورد
4- مسئول حراست استان
5- كارشناس دفتر نظارت و ارزيابي عملكرد استان
6- كارشناس امور حقوقي
7- رئيس اداره بهزيستي شهرستان حسب مورد

ماده 9:

وظايف و اختيارات نظارتي كميسيون استاني:
1- ايجاد هماهنگي در نظارت بر نحوه كار موسسات و مراكز غيردولتي و دولتي واگذارشده برابر مواد 28 و 88 در خصوص رعايت ضوابط و مقررات جاري
2- بررسي چگونگي جذب و هزينه كرد يارانه ها و كمك هاي مشاركتهاي مردمي و ساير تسهيلات
3- بررسي گردش مالي سالانه موسسات خيريه و مراكز هئيت امنايي
4- انجام بازديد از موسسات و مراكز غيردولتي
5- بررسي و تصميم گيري در خصوص تخلفات موسسات و مراكز غيردولتي و دولتي واگذار شده برابر مواد 28 و 88 (تذكر، اخطار، تعطيل موقت) و ارجاع به كميسيون عالي
6- ارسال منظم صورت جلسات به كميسيون عالي

تبصره: جلسات اين كميسيون حداقل يك بار درماه تشكيل مي گردد.

ماده 10:
كميسيون استاني ماده 26 در صورت رعايت شاخصها و ملاكهاي مربوطه، جهت تشويق موسسات و مراكز اقدام مي نمايد.

ماده 11:

نحوه رسيدگي به تخلفات مراكز غيردولتي، انجمن ها و موسسات و خيريه ها:
رسيدگي به تخلفات انجمن ها، مراكز غيردولتي، موسسات و خيريه ها طبق نمودار پيوست عمل خواهد شد.

فرآيند نظارت:
تبصره 1:
در صورت تهديد جان مددجو توسط كميسيون نظارتي استانها تعطيلي موقت انجام شود.
تبصره 2: در تذكر كتبي مي بايست به دستورالعمل استناد شده و ذيل بر امضاء شود. رويت شد گ تذكر توسط مسئول مركز با عبارت
تبصره 3: تذكر كتبي در موارد خاص از طريق ادارات نظارتي (بازرسي و حراست) و معاونتهاي بهزيستي استان به بهزيستي شهرستان مربوطه اعلام گرديده تا از طريق بهزيستي شهرستان تذكر كتبي صادر گردد.
تبصره 4: بايد در تذكر كتبي اين مورد كه مركز كدام يك از بندهاي دستور العمل را رعايت ننموده است مشخص گردد.
تبصره 5: در صورت احراز قصور مسئول فني يا مدير مسئول تذكر كتبي و در صورت عدم اصلاح ظرف مدت 15 روز با پيشنهاد كميته تخصصي استان جهت تصميم گيري نهايي به كميسيون نظارت استان ارسال و در صورت تشخيص نسبت به ابطال پروانه مسئول فني يا مديرمسئول اقدام نمايند.
تبصره 6: دعوت از افراد ذينفع در تمامي مراحل جهت تصميم گيري الزامي مي باشد.

ماده 12:
دستور العمل نظارت بر موسسات و مراكز غيردولتي و خيريه موضوع مادة 26 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت در 11 ماده و 13 تبصره توسط معاونت مشاركتهاي مردمي و امور حقوقي تدوين و در جلسة مورخ 20/3/87 شورای معاونين سازمان بهزيستي كشور به تصويب رسيده و از زمان ابلاغ لاز مالاجرا مي باشد.