محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

شیراز/بازدید از مراکز اقامتی میان مدت زندگی دوباره پارس و پیام مهر


در راستای بررسی کیفیت و کمیت مراکز تحت نظارت، مراکز تبصره ۲ ذیل ماده ۱۶ زندگی دوباره پارس و پیام مهر مورد بازدید قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی مدیریت بهزیستی شهرستان شیراز در این بازدیدها یوسفی، قاضی ناظر بر مراکز اقامتی میان مدت و توکلی نیا کارشناس دفتر اعتیاد بهزیستی شیراز، روند نگهداری و درمان بیماران را مورد بررسی قرار دادند.