دسته بندی: 29 خرداد 1399

شیراز/ دیدار مدیر بهزیستی شیراز و کارشناسان واحد مسکن، اشتغال، مشارکتها و مراکز با سرپرست هماهنگی معاونت موسسات غیردولتی، مشارکت‌های مردمی و اشتغال بهزیستی فارس

دکتر محسنی مدیر بهزیستی شیراز و کارشناسان واحد مسکن، اشتغال، مشارکتها و مراکز با آزرمی سرپرست معاونت هماهنگی موسسات غیردولتی،مشارکت‌های

ادامه مطلب